Contact us

Shaw Furukawa

Shaw@OkcKendo.com

Rank

Kendo: 4dan

Iaido Muso Jikiden Eishin Ryu Seitokai: 6dan

Zac Beverage

Zac@OkcKendo.com

Rank

Kendo: 4dan